top of page

Attitudes of social work students towards older people


Demographic ageing is a challenge for many countries. Even though Turkey has a relatively younger demographic composition, the proportion of the older people (65+) within the population is rapidly increasing. Within this framework, older people are becoming more important clients for both social work students and social workers in Turkey. This study aims to reveal the attitudes of social work students towards older people and determine the various factors that affect their views on older persons. In the scope of the project, Kogan's Attitude Towards Old People Scale was applied to 419 social work undergraduate students at a university located in Central Anatolia. The findings showed that social work students scored a mean of 130.96 and they generally had positive attitudes towards older people. The correlation between year of study, gender and age was not statistically significant. However, having lived mostly in urban areas was positively correlated with the mean Kogan scores and this finding was found to be statistically significant. Exposure to personal contact with older people at both the personal and professional levels was influential in shaping attitudes about the older people.

Sosyal hizmet öğrencilerinin yaşlilara yönelik tutumlari

Demografik yaşlanma birçok ülke için bir meydan okumadır. Görece genç bir demografik kompozisyona sahip olan Türkiye'de bile yaşlı insanların (65+) nüfusa oranı hızla artmaktadır. Bu çerçevede, yaşlı insanlar hem sosyal hizmet öğrencileri hem de sosyal hizmet uzmanları için daha önemli müracaatçı grubuna dönüşmektedir. Bu çalışma, sosyal hizmet öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarını ve yaşlılara bakışlarını etkileyen çeşitli faktörleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği 419 sosyal hizmet lisans programı öğrencisine Anadolu'nun merkezindeki bir üniversitede uygulanmıştır. Bulgular, sosyal hizmet öğrencilerinin 130.96 ortalama puan aldıklarını ve genelde yaşlılara yönelik olumlu bir tutum içinde olduklarını göstermiştir. Cinsiyet ve yaş ile yaşlılara yönelik tutum arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bununla birlikte, daha çok kentsel yerlerde yaşamayla Kogan ortalama puanı arasında pozitif yönde korelasyon bulunmuştur ve bu bulgu istatistiksel olarak anlamlıdır. Hem kişisel hem de profesyonel düzeylerde yaşlı insanlarla kişisel temasta olma yaşlılara yönelik tutumları şekillendirmede etkilidir.

Popüler
Yeni
Arsiv
Etiketler
Beni takip edin
  • Twitter Basic Square
bottom of page