Publications

The experimenter who does not know what he is looking for will not understand what he finds.

- Claude Bernard -

1. Books

 1. Tuncay, T. (2018). Local Governments and Social Work, Editor, Atatürk University Open Education Faculty Publication. (in Turkish)

 2. Tuncay, T. (2018). Nongovermental Organizations, Editor, Atatürk University Open Education Faculty Publication. (in Turkish)

 3. Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2015). Social work: Themes, issues and critical debates. 3th edition, (Tuncay, T., translation editor), Ankara: Nika Pub. (in Turkish).

 4. Tuncay, T. (2014). Quantitative Data Analysis in Psychosocial Research– with SPSS, textbook, Hacettepe University Institute of Social Sciences, Dep of Social Work, Doctoral Program (in Turkish).

 5. Tuncay, T. (2004). Afetlerde Sosyal Hizmet (Social Work in Disasters), Ankara, Nisan, Özbay Mat.

 6. Tuncay, T. (2002). Information Technologies in Social Work, textbook, Hacettepe University School of Social Work

2. Book Chapters

2.1. Tuncay, T. (2018). "Introduction to Psychiatric Social Work", Psychiatric Social Work, Ankara: Nobel Pub, p.3-18. (in Turkish)

2.2. Tuncay, T. (2016). Social Work Ethics, Title of the Chapter: Service User Rights, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139380

2.3. Tuncay, T. (2016). Social Work Ethics, Title of the Chapter: Ethics in Practice with Organizations and Communities, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139485

2.4. Tuncay, T. (2016). Social Work Ethics, Title of the Chapter: Values and Professional Ethics,  Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 205, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3138601

2.5. Tuncay, T. (2016). Social Work Ethics, Title of the Chapter: Ethics in Practice with Individuals, Groups and Families, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139410

2.6. Tuncay, T. (2013). “ Yaşlılar ve Engellilerle İlgili Mevzuat (Elderly and Disability Legislation)”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı (Social Work Legislation), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 94-119.

2.7. Tuncay, T. (2013). “Sağlık Alanında Sosyal Hizmetle İlgili Mevzuat (Health Social Work Legislation)”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı(Social Work Legislation), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 120-155.

2.8. Tufan, B., Tuncay T. (2012). “Bölüm 14: Göç Sürecinde Ergenler (Adolescents in the process of Immigration)”, Eskin, M., Dereboy, F., Harlak, H., Dereboy, Ç. (Ed.), Türkiye'de Gençlik: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz? (Youth in Turkey: What do we know and not know?), Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları 5, ss.261-274.

2.9. Tuncay, T., Tufan, B. (2010). “Chapter 30: Social Work Education and Training in Republican Turkey”, Selwyn Stanley (Ed.), in Social Work Education in Countries of the East: Issues and Challenges, New York: Nova Publishers, pp.543-562.

2.10. Tufan, A. B., Tuncay T. (2004). “Social Work Education in Turkey”, Hamburger F., Hirschler S., Günther S., Wöbcke M. (Ed.) Ausbildung Für Soziale Berufe in Europa, Band 1, Frankfurt: ISS-Verlag am Main, pp.171-181.

3. Research Articles in International Refereed Journals

 1. Firat, E. & Tuncay, T. (2018). The Relationship between Diabetes-Related Factors, Family Functioning and Health-Related Quality of Life in Turkish Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus, Child Care in Practice, DOI: 10.1080/13575279.2018.1516624

 2. Özden, S. A., & Tuncay, T. (2018). The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry. International Journal of Social Psychiatry, 64(5), 497–505. https://doi.org/10.1177/0020764018779090

 3. Duyan, G. Ç., Tuncay, T., Özdemir, B., & Duyan, V. (2016). Attitudes of social work students towards older people. European Journal of Social Work, 19(5), 764-778. doi:10.1080/13691457.2015.1084269

 4. Tuncay, T, Yildirim, B. (2015). “Factors Affecting the Psychological Distress among Unemployed and Re-employed Individuals”, Career Development International, 20(5):11-22.

 5. Tuncay, T., Musbak, I. (2015). “Problem-focused coping strategies predict posttraumatic growth in veterans with lower limb amputations”, Journal of Social Service Research,18(1):11-22.

 6. Tuncay, T., Duyan, V. (2015). “Turkish adaptation of the geriatric social work competency scale in a group of social work bachelor students”, Turkish Journal of Geriatrics¸ 18(1):60-67.

 7. Oral, M., Yenel, A., Aydin, N., Oral, E., Tuncay, T. (2015). "Earthquake Experience and Preparedness in Turkey", Disaster Prevention and Management, 24(1):21-37.

 8. Tuncay, T. (2014). “Coping and quality of life in Turkish women living with ovarian cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(9), 4005-4012.

 9. Tuncay, T., Işıkhan, V. (2010). “Psychological Symptoms, Illness-Related Concerns and Characteristics of Relatives of Turkish Patients with Cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11(6), 1659-1667.

 10. Tuncay, T., Muşabak, İ., Engin Gok, D. ve Kutlu, M. (2008). “The relationship between anxiety, coping strategies and characteristics of patients with diabetes”, Health and Quality of Life Outcomes, 6:79-87.

 11. Özdemir, U., Tuncay T. (2008). “Correlates of loneliness among university students”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2, 29.

 12. Tuncay, T., Erbay, E. (2008). “Primary objective of social work: Social justice – From rhetoric to practice through empowerment”, Socialinis Darbas (Social Work), 7(3), 87-95.

 13. Tuncay, T. (2007). “Spirituality in coping with HIV/AIDS”, HIV&AIDS Review - International journal of HIV-Related Problems, 6(3), 10-15.

4. Original Articles in Turkish Refereed Journals

 1. Güneş, T. ve Tuncay, T. (2018). “Türkiye'de Halk Sağlığı Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi (Investigation of Public Health Social Work Practices in Turkey)”. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 11, 10-26

 2. Tuncay, T. ve Akçay, S. (2018). “Terörizmin Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri (Psychosocial Effects of Terrorism and Roles of a Social Worker)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2): 337–334.

 3. Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2018). “Pediatrik Astım Hastalarına Bakım Veren Annelerin Psikososyal Özellikleri İle Astım Yönetimi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Investigating the Relationship between Psychosocial Characteristics and Self-Efficacy of Mothers of Pediatric Asthma Patients.)”. CBU-SBED,5 (Kongre Özel Sayısı), 265-266.

 4. Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2017). “Sosyal İnovasyonun ve Sosyal Girişimciliğin Sosyal Hizmet Mesleğinin Geleceğindeki Rolü (The Role of Social Innovation and Social Entrepreneurship in the Future of Social Work)”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, xx(yy), ??-??.

 5. Tuncay, T . (2017). Sosyal Hizmet Eğitiminin Etik Yönleri (Ethical Aspects of Social Work Education). Sosyal Çalışma Dergisi, 1 (2), 1-9.

 6. Tuncay, T. (2016). “Sosyal Hizmet Müdahalesini Araştırmak Uygulama Kanıtlarla Nasıl Güçlendirilebilir? (Researching Social Work Intervention How to Strengthen Practice with Evidences?)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2):116–129.

 7. Tuncay, T. (2013). “Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri (Roles of Social Workers in End-of-Life Care)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2):159-168.

 8. Yıldırım, B., Acar, M. ve Tuncay, T. (2013). "Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme (Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment)", Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1):169-190.

 9. Oral, M., Tuncay, T. (2012). “Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları (Roles and Responsibilities of Social Workers in the Mental Health Field)” Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 93-114.

 10. Tuncay, T. (2012). “Kardiyak Rehabilitasyonun Psikososyal Yönleri ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri (Psychosocial Aspects of Cardiac Rehabilitation and Social Work Interventions)”, Türkiye Klinikleri Kardiyak Rehabilitasyon Özel Sayısı, 5(2), 33-39.

 11. Tuncay, T., Oral, M. (2012). “Onkoloji Çalışanlarında Dolaylı Travmatizasyon Üzerine Bir Gözden Geçirme (A Review on Vicarious Traumatization of Oncology Professionals)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1), 161-172.

 12. Duyan, V., Tuncay, T., Sevin, Ç., Erbay, E. (2011). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri (Attitudes of Social Work Students towards Homosexuality: Effects of a Training Workshop)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 7-16.

 13. Erbay, E., Tuncay, T. (2010). "İnsan Hakları Eğitimi: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Değerlendirme (Human Rights Education: An Examination Based on Empowerment Approach)", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(3), 147-162.

 14. İl, S., Duyan, V., Tuncay, T. (2010). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları (Sociodemographic Characteristics, Some Problems and the Styles of Coping of Social Work Students)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 19-30.

 15. Tuncay, T. (2010). “Kanserle Başetmede Destek Grupları (Support Groups in Coping with Cancer)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 59-71.

 16. Tuncay, T. (2009). “Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi (Analysis of the Illness Narratives of the Young Cancer Patients on the Basis of Empowerment Approach)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 69-88.

 17. Tuncay, T., İl, S. (2009). “Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek (Rethinking Empathy in Social Work Practice)”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 39-56.

 18. Tuncay, T. (2007). "Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik (Spirituality in Coping with Chronic Illnesses)", Sağlık ve Toplum, 17(2), 13-20.

 19. Tuncay, T., Erbay, E. (2006). "Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet - Güçlendirme ile Retorikten Pratiğe (Primary Objective of Social Work: Social Justice – from rhetoric to practice through empowerment )", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.

 20. Erbay, E., Tuncay, T. (2006). "Sosyal Hizmet Bakışıyla Kadın İstihdamı (Women Employment in the View of Social Work)", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 25-40.

 21. Tuncay, T., İl, S. (2006). "Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama (Anti-oppressive Practice in Social Work", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71.

 22. Tuncay, T. (2005). "İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri (Information Systems in Human Services Organizations’ Administration)", Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(1), 125-143.

5. Proceedings

 1. Invited Speaker. Tuncay, T. (2018). "Social and Environmental Sustainability in the Second Year", World Social Work Day 2018 Meeting, Selçuk University Department of Social Work, Konya.

 2. Invited Speaker. Tuncay, T. (2018). "Social Work Roles in Palliative Care and the Use of Community Resources “. 1st Palliative Care Symposium, 28-30 September 2018, Izmir. Ege University, Palliative Care Association, Wyndham Grand Izmir Ozdilek Hotel.

 3. Tuncay, T. ve Yıldırım, B. (2018). “Sosyal Yenilikçilik Sosyal Hizmet Eğitim Müfredatına Nasıl Eklenmeli? (How to Add Social Innovation to Social Work Education Curriculum)”. In: D. Köksal, A. Ataç, F. Kana, G. Selçuk (Eds.), VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Bildiri Özeti Kitabı (s. 294). Manisa: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

 4. Tuncay, T. (2018). "Social Work Roles in Palliative Care and the Use of Community Resources “. 1st Palliative Care Symposium, 28-30 September 2018, Izmir. Ege University, Palliative Care Association, Wyndham Grand Izmir Ozdilek Hotel

 5. Tuncay, T. and Erkul, E. (2017). "Person in Virtual Social Environment: Effects on Psychosocial Needs, Social Relations and Privacy", International Social Work Congress 2017 Social Issues and the Future of Social Work, 29-31 May 2017, Ankara, Hacettepe University Congress Center

 6. Tuncay, T. and Işıkhan, V. (2017). "A Critical Review on the Future of Social Health Social Work in Turkey: Promises and Challenges", International Social Work Congress 2017 Social Issues and the Future of Social Work, 29-31 May 2017, Ankara, Hacettepe University Convention Center

 7. Tuncay, T. and Erbay, E. (2017). "How Effective Are Social Workers Doing Social Work Assessment? A Review of the Essentials of Social Work Assessment" International Social Work Congress 2017 Social Issues and the Future of Social Work, 29-31 May 2017, Ankara, Hacettepe University Congress Center

 8. Yıldırım, B. and Tuncay, T. (2017). "Social Innovation and Social Entrepreneurship in the Future of Social Work" International Social Work Congress 2017 Social Issues and the Future of Social Work, 29-31 May 2017, Ankara, Hacettepe University Congress Center

 9. Tuncay, T. and Işıkhan, V. (2017). "Social welfare services in Azerbaijan in the aftermath of the Soviet revolution, 6th International Turkish Studies Symposium, 25-26 October 2017, Ankara, Hacettepe University

 10. Işıkhan, V. and Tuncay, T. (2017). , "The Influence of Semashko Health Model on the Turkish World in the 100th Anniversary of the Soviet Revolution" 6th International Turkish Studies Symposium, 25-26 October 2017, Ankara, Hacettepe University.

 11. Invited Speaker. Tuncay, T. (2015). “Evidence-Based Practices in Medical Social Work” Second National Conference of Medical Social Work, 04-05 December 2015, SADEFE, Antalya.

 12. Invited Speaker. Tuncay, T. (2015). “Disaster and Emergency Social Work” Second National Conference of Medical Social Work, 04-05 December 2015, SADEFE, Antalya.

 13. Tuncay, T. (2015). “How can we benefit from the affective learning for teaching social work values?” Social Work Symposium 2015: Enriching the human dignity and value, 26-28 November 2015, Celal Bayar Unv. Dept. of Social Work, Manisa, Oral Presentation

 14. Tuncay, T. (2015). “The ethical aspects of social work education” Social Work Symposium 2015: Enriching the human dignity and value, 26-28 November 2015, Celal Bayar Unv. Dept. of Social Work, Manisa, Oral Presentation

 15. Invited Speaker. Tuncay, T. (2015). “Strengthening Social Services (Group member)” Social Policy Workshops, 24-25 October 2015, Institute of Sağlık-Sen Strategic Research Center (SASAM), Ankara.

 16. Invited Speaker. Tuncay, T. (2012). “Türkiye’de Psikiyatrik Sosyal Hizmet (Psychiatric Social Work in Turkey)” Society and Schizophrenia Symposium, 5-9 May 2012, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Ankara.

 17. Tuncay, T. (2012). “Çevrimiçi Sosyal Hizmet Eğitimi: Fırsatlar ve Engeller (Online Social Work Education: Opportunities and Threats” (Oral presentation), Işıkhan, V., Tuncay, T., ve Erbay, E. (ed.),  Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl – Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler Bildiriler Kitabı, Ankara,  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 104-112.

 18. Invited Speaker. Tuncay, T. (2010). “E-sosyal Hizmetler: İnsani Hizmetlerde Bilişim Teknolojisi Uygulamaları (E-social Services: Information Technology Applications in Human Services”, İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010.

 19. Onat, Ü., Baykara Acar, Y., Çamur Duyan, G., T. Tuncay. (2005) “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Tanıtım Projesi (The Advertisement Project od School of Social Work”, (Poster Bildiri), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Dünya'da ve Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. 18-19 Ekim 2002. Ed.: Ümit Onat. Ankara, 163-167.

 20. Tuncay, T. (2003) “Türkiye’de Deprem Afetleri Bağlamında Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Hizmet (Poverty Issue in Turkey in the Context of Earthquakes and Social Work)”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 48-49.

6.  Project Reports

 1. Karataş, K., Tuncay, T, Erbay, E., Sevin, Ç., Aykara, A. (2012). Health-care Sector Field Research of Examination of Jobs and Professions for Visually Impaired, March, Ankara, Member,  Turkish Federation of the Blind, Hacettepe University, Gazi University, TİSK and EDUSER Consulting

 2. Tuncay, T. (2012). Young Hyphenated Identities: Problems, Expectations and Solutions of Third Generation Turks in Berlin, Ankara:  Hacettepe University.

7. Other Publications

 1. Tuncay, T. (2015). “Azerbaycanda Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler (Social Welfare and Social Services in Azerbaijan)”, Eko-Avrasya, 8(31), s.67-69.

 2. Tuncay, T. (2010). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Aile Politikaları ve Türkiye (Family Policies in European Union Countries and Turkey)”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Haziran, Ankara, s.1-8.

 3. Tuncay, T., Akbaş, E. (2008). “İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları (Human Rights Thinking and Social Work Practices”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ocak, Ankara, s.44-48.

 4. Akbaş, E., Tuncay, T. (2005). “Ortak Sorumluluk Zamanı (It is time for a common responsibility)”, Radikal İki, 27/11/2005.

 5. “Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz (Your Social Worker and you)”, (2001). iç: Gebam, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaşam Kalitesi Rehberi (The Manual of Quality of Life), Ankara: HÜ. GEBAM, s. 117-126 (Prof.Dr. İlhan Tomanbay ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ile birlikte)

DOWNLOAD
 • Twitter Clean

© 2015  TARIK TUNCAY. www.tariktuncay.org - Sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now