Yayınlar

Ne aradığını bilmeyen araştırmacı, bulduğunu anlayamaz.

- Claude Bernard -

1. Kitap

 1. Tuncay, T. (2018). Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

 2. Tuncay, T. (2018). Sivil Toplum Örgütleri, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

 3. Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2015). Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. Üçüncü Baskı, (Tuncay, T., çeviri editörü), Ankara: Nika Yayıncılık

 4. Tuncay, T. (2014). Psikososyal Araştırmada Nicel Veri Analizi – SPSS Uygulamalı, Yayınlanmamış ders notu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programı

 5. Tuncay, T. (2004) Afetlerde Sosyal Hizmet, Ankara, Nisan, Özbay Mat.

 6. Tuncay, T. (2002) Information Technologies in Social Work, textbook, Hacettepe University School of Social Work

2. Seçilmiş Kitap Bölümleri

2.1. Tuncay, T. (2018). “Psikiyatrik Sosyal Hizmete Giriş”, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Ankara: Nobel Yayıncılık, s.3-18.

2.2. Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı: Hizmet Alan Hakları, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139380

2.3. Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı: Örgütle ve Toplumla Uygulamada Etik, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139485

2.4. Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı: Değerler ve Mesleki Etik,  Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 205, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3138601

2.5. Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Etiği, Bölüm adı: Bireyle, Aileyle ve Grupla Uygulamada Etik, Anadolu Üniversitesi, Editör: Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 490, ISBN:978-975-06-2005-8, Yayın No: 3139410

2.6. Tuncay, T. (2013). “ Yaşlılar ve Engellilerle İlgili Mevzuat”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 94-119.

2.7. Tuncay, T. (2013). “ Sağlık Alanında Sosyal Hizmetle İlgili Mevzuat”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 120-155.

2.8. Tufan, B. ve Tuncay T. (2012). “Bölüm 14: Göç Sürecinde Ergenler”, Eskin, M., Dereboy, F., Harlak, H., Dereboy, Ç. (Ed.), Türkiye'de Gençlik: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?, Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları 5, s.261-274.

2.9. Tuncay, T. ve Tufan, B. (2011). “Chapter 30: Social Work Education and Training in Republican Turkey”, Selwyn Stanley (Ed.), in Social Work Education in Countries of the East: Issues and Challenges, New York: Nova Publishers, pp.543-562.

2.10. Tufan, A. B. ve Tuncay, T. (2004). “Social Work Education in Turkey”, Hamburger F., Hirschler S., Günther S., Wöbcke M. (Ed.) Ausbildung Für Soziale Berufe in Europa, Band 1, Frankfurt: ISS-Verlag am Main, pp.171-181.

3. Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 1. Firat, E. & Tuncay, T. (2018). The Relationship between Diabetes-Related Factors, Family Functioning and Health-Related Quality of Life in Turkish Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus, Child Care in Practice, DOI: 10.1080/13575279.2018.1516624

 2. Özden, S. A., & Tuncay, T. (2018). The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry. International Journal of Social Psychiatry, 64(5), 497–505. https://doi.org/10.1177/0020764018779090

 3. Duyan, G. Ç., Tuncay, T., Özdemir, B., & Duyan, V. (2016). Attitudes of social work students towards older people. European Journal of Social Work, 19(5), 764-778. doi:10.1080/13691457.2015.1084269

 4. Tuncay, T, Yildirim, B. (2015). “Factors Affecting the Psychological Distress among Unemployed and Re-employed Individuals”, Career Development International, 20(5):482-502.

 5. Tuncay, T., Musbak, I. (2015). “Problem-focused coping strategies predict posttraumatic growth in veterans with lower limb amputations”, Journal of Social Service Research, 41(4):11-22.

 6. Tuncay, T., Duyan, V. (2015). “Turkish adaptation of the geriatric social work competency scale in a group of social work bachelor students”, Turkish Journal of Geriatrics¸ 18(1):60-67.

 7. Oral, M., Yenel, A., Aydin, N., Oral, E., Tuncay, T. (2015). "Earthquake Experience and Preparedness in Turkey", Disaster Prevention and Management, 24(1):21-37.

 8. Tuncay, T. (2014). “Coping and quality of life in Turkish women living with ovarian cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(9), 4005-4012.

 9. Tuncay, T., Işıkhan, V. (2010). “Psychological Symptoms, Illness-Related Concerns and Characteristics of Relatives of Turkish Patients with Cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11(6), 1659-1667.

 10. Tuncay, T., Muşabak, İ., Engin Gok, D. ve Kutlu, M. (2008). “The relationship between anxiety, coping strategies and characteristics of patients with diabetes”, Health and Quality of Life Outcomes, 6:79-87.

 11. Özdemir, U., Tuncay T. (2008). “Correlates of loneliness among university students”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2, 29.

 12. Tuncay, T., Erbay, E. (2008). “Primary objective of social work: Social justice – From rhetoric to practice through empowerment”, Socialinis Darbas (Social Work), 7(3), 87-95.

 13. Tuncay, T. (2007). “Spirituality in coping with HIV/AIDS”, HIV&AIDS Review - International journal of HIV-Related Problems, 6(3), 10-15.

4. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 1. Güneş, T. ve Tuncay, T. (2018). “Türkiye'de Halk Sağlığı Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi”. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 11, 10-26.

 2. Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2017). “Sosyal İnovasyonun ve Sosyal Girişimciliğin Sosyal Hizmet Mesleğinin Geleceğindeki Rolü”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, xx(yy), ??-??. (Kabul aldı ve basım aşamasında)

 3. Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2018). “Pediatrik Astım Hastalarına Bakım Veren Annelerin Psikososyal Özellikleri İle Astım Yönetimi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. CBU-SBED,5 (Kongre Özel Sayısı), 265-266.

 4. Tuncay, T. ve Akçay, S. (2018). “Terörizmin Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2): 337–334.

 5. Oral, M. ve Tuncay, T. (2018). “Majör Depresyon Tanısı Almış Kadınlarda Kişilerarası İlişkiler Terapisi Yaklaşımına Dayalı Grupla Sosyal Hizmet Uygulamasının Depresyon ve Sosyal Problem Çözme Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2):114–143.

 6. Tuncay, T . (2017). Sosyal Hizmet Eğitiminin Etik Yönleri. Sosyal Çalışma Dergisi, 1 (2), 1-9.

 7. Tuncay, T. (2016). “Sosyal Hizmet Müdahalesini Araştırmak Uygulama Kanıtlarla Nasıl Güçlendirilebilir?”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2):116–129.

 8. Tuncay, T. (2013). “Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2):145-153.

 9. Yıldırım, B., Acar, M. ve Tuncay, T. (2013). "Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme", Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1):169-190.

 10. Oral, M. ve Tuncay, T. (2012). “Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları” Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 93-114.

 11. Tuncay, T. (2012). “Kardiyak Rehabilitasyonun Psikososyal Yönleri ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri”, Türkiye Klinikleri Kardiyak Rehabilitasyon Özel Sayısı, 5(2), 33-39.

 12. Tuncay, T. ve Oral, M. (2012). “Onkoloji Çalışanlarında Dolaylı Travmatizasyon Üzerine Bir Gözden Geçirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1), 161-172.

 13. Duyan, V., Tuncay, T., Sevin, Ç. ve Erbay, E. (2011). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 7-16.

 14. Erbay, E. ve Tuncay, T. (2010). "İnsan Hakları Eğitimi: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Değerlendirme", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(3), 147-162.

 15. İl, S., Duyan, V. ve Tuncay, T. (2010). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 19-30.

 16. Tuncay, T. (2010). “Kanserle Başetmede Destek Grupları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 59-71.

 17. Tuncay, T. (2009). “Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 69-88.

 18. Tuncay, T. ve İl, S. (2009). “Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 39-56.

 19. Tuncay, T. (2007). "Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik", Sağlık ve Toplum, 17(2), 13-20.

 20. Tuncay, T. ve Erbay, E. (2006). "Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet - Güçlendirme ile Retorikten Pratiğe", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.

 21. Erbay, E. ve Tuncay, T. (2006). "Sosyal Hizmet Bakışıyla Kadın İstihdamı", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 25-40.

 22. Tuncay, T. ve İl, S. (2006). "Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71.

 23. Tuncay, T. (2005). "İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri", Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(1), 125-143.

5. Tebliğler

 1. Davetli Konuşmacı. Tuncay, T. (2018). “İkinci yılında Toplumsal ve Çevresel Sürdürebilirlik”, Dünya Sosyal Hizmet Günü 2018 Paneli, 20 Mart 2018, Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Konya.

 2. Davetli Konuşmacı. Tuncay, T. (2018). “Palyatif Bakımda Sosyal Hizmet Rolleri ve Toplum Kaynaklarının Kullanımı”,  I. Palyatif Bakım Sempozyumu, 28-30 Eylül 2018, İzmir, Ege Üniversitesi, Palyatif Bakım Derneği, Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel.

 3. Tuncay, T. ve Yıldırım, B. (2018). “Sosyal Yenilikçilik Sosyal Hizmet Eğitim Müfredatına Nasıl Eklenmeli?”. İçinde: D. Köksal, A. Ataç, F. Kana, G. Selçuk (Eds.), VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Bildiri Özeti Kitabı (s. 294). Manisa: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

 4. Tuncay, T. ve Erkul, E. (2017). “Sanal Sosyal Çevre İçinde Birey: Psikososyal Gereksinimler, Sosyal İlişkiler ve Mahremiyet Üzerindeki Etkiler” Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29-31 Mayıs 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi

 5. Tuncay, T. ve Işıkhan, V. (2017). “A Critical Review on the Future of Health Social Work in Turkey: Promises and Challenges” Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29-31 Mayıs 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi

 6. Tuncay, T. ve Erbay, E. (2017). “Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Etkili İnceleme Yapıyor? Sosyal İncelemenin Temel Ölçütlerine İlişkin Bir Gözden Geçirme” Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29-31 Mayıs 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi

 7. Yıldırım, B. ve Tuncay, T. (2017). “Sosyal Hizmetin Geleceğinde Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik” Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29-31 Mayıs 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi

 8. Tuncay, T. ve Işıkhan, V. (2017). “Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’da Sosyal Refah Hizmetleri” 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Ekim 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

 9. Işıkhan, V. ve Tuncay, T. (2017). “Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi” 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Ekim 2017, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

 10. Davetli Konuşmacı. Tuncay, T. (2015). “Tıbbi Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulamalar” 2. Ulusal Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi 2015, 04-05 Aralık 2015, SADEFE, Antalya.

 11. Davetli Konuşmacı. Tuncay, T. (2015). “Afetlerde ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet” 2. Ulusal Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi 2015, 04-05 Aralık 2015, SADEFE, Antalya.

 12. Tuncay, T. (2015). “Sosyal Hizmet Değerlerinin Öğretiminde Duyuşsal Öğrenmeden Nasıl Yararlanılmalı?” Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Onurunu ve Değerini Yüceltmek, 26-28 Kasım 2015, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Manisa, Sözlü Bildiri

 13. Tuncay, T. (2015). “Sosyal Hizmet Eğitiminin Etik Yönleri” Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015: İnsan Onurunu ve Değerini Yüceltmek, 26-28 Kasım 2015, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Manisa, Sözlü Bildiri

 14. Davetli Konuşmacı. Tuncay, T. (2015). “Sosyal Hizmetlerin Güçlendirilmesi (grup katılımcısı)” Sosyal Politika Çalıştayı, 24-25 Ekim 2015, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM), Ankara.

 15. Davetli konuşmacı. Tuncay, T. (2012). “Türkiye’de Psikiyatrik Sosyal Hizmet” Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, 5-9 Mayıs 2012, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Ankara,

 16. Tuncay, T. (2012). “Çevrimiçi Sosyal Hizmet Eğitimi: Fırsatlar ve Engeller” (Sözlü bildiri), Işıkhan, V., Tuncay, T. ve Erbay, E. (ed.),  Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl – Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler Bildiriler Kitabı, Ankara,  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 104-112.

 17. Davetli konuşmacı. Tuncay, T. (2010).  “E-sosyal Hizmetler: İnsani Hizmetlerde Bilişim Teknolojisi Uygulamaları”, İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010.

 18. Onat, Ü., Baykara Acar, Y., Çamur Duyan, G. ve T. Tuncay. (2005). “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Tanıtım Projesi”, (Poster Bildiri), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Dünya'da ve Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. 18-19 Ekim 2002. Ed.: Ümit Onat. Ankara, 163-167.

 19. Tuncay, T. (2003). “Türkiye’de Deprem Afetleri Bağlamında Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 48-49.

6.  Proje Raporları

 1. Karataş, K., Tuncay, T, Erbay, E., Sevin, Ç., Aykara, A. (2012). Görme Engellilerin Çalışabilecekleri İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi Sağlık Sektörü Alan Araştırması Raporu,  Mart, Ankara: Türkiye Körler Federasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TİSK ve EDUSER Danışmanlık.

 2. Tuncay, T. (2012). Berlin’de Genç Tireli Kimlikler: Üçüncü Kuşak Avrupalı-Türk Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

7. Diğer Yayınlar

 1. Tuncay, T. (2015). “Azerbaycan’da Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler”, Eko-Avrasya, 8(31), s.67-69.

 2. Tuncay, T. (2010). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Aile Politikaları ve Türkiye”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Haziran, Ankara, s.1-8.

 3. Tuncay, T. ve Akbaş, E. (2008). “İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ocak, Ankara, s.44-48.

 4. Akbaş, E. ve Tuncay, T. (2005). “Ortak Sorumluluk Zamanı”, Radikal İki, 27/11/2005.

 5. “Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz”, (2001). iç: Gebam, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaşam Kalitesi Rehberi, Ankara: HÜ. GEBAM, s. 117-126 (Prof.Dr. İlhan Tomanbay ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ile birlikte)

Bu eserde, sosyal hizmet mesleğinin sorun ve müdahale alanlarındaki güncel konular, eleştirel ve derinlikli bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Kitaptaki önemli bir unsur, eleştirel uygulamadır. Eleştirel uygulama, nerede olursa olsun, sosyal hizmet uygulamasının can alıcı bir unsurudur. Kitabın editörlüğünü, sosyal hizmet bilim çevresinde uluslararası ölçekte tanınan Robert Adams, Lena Dominelli ve Malcolm Payne üstlenmiştir. Bu önemli sosyal hizmet yazarları, bazı bölümlerini de kendileri kaleme alarak kitabın değerini daha çok artırmıştır.

Psikososyal Araştırmada Nicel Veri Analizi

SPSS Uygulamalı

 

 

 

TARIK TUNCAY

Bu eser (yayınlanmamış ders-notu) lisansüstü düzeydeki öğrencilerin araştırma yeteneğini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır, yalnızca bir SPSS rehberi değildir. Hızlı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve istatistik disiplininin köklü birikimini istatistiksel analiz yazılımı aracılığıyla daha çabuk kavrayabilmek için SPSS programına başvurulmaktadır. Çeşitli testlerin hangi gerekçelerle, hangi tip verilerde ve ne amaçla yapılacağı konularında öğrencilerin bilgi ve beceri repertuarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunan ve geçmişte bir çok yıkıcı depremin yaşandığı Türkiye, 17.08.1999’da Marmara’da ve ardından 12.11.1999’da Bolu-Düzce’de büyük can ve mal kaybı ile sonuçlanan iki şiddetli depreme sahne olmuştur. Bu depremler sonrası ortaya çıkan sosyal sorunların çözüme kavuşturulmasından sorumlu sosyal hizmet uzmanları, deprem bölgelerinde, birey, aile, grup, örgüt, topluluk ve toplum düzeyinde, son derece önemli mesleki uygulamalar gerçekleştirmişlerdir.

Sosyal hizmet uzmanlarının Marmara ve Bolu-Düzce depremlerinin etkilediği bölgelerdeki mesleki müdahalelerinin incelendiği, “Afetlerde Sosyal Hizmet”  konulu bu araştırma kitabı iki temel soruya yanıt aramaktadır. Bunlardan birincisi; sosyal hizmet uzmanlarının, deprem afetinin etkilediği bölgelerde gerçekleştirdikleri mesleki uygulamaların, çeşitli nüfus gruplarına sundukları kurumsal hizmetlerin ve bu süreçte karşılaşılan güçlüklerin neler olduğu ile ilgilidir. İkinci temel soru ise; depremler sonrasında, mesleki müdahalelerde bulunan sosyal hizmet uzmanlarının bu süreçte yaşadıkları duygusal güçlükler ve bu güçlüklerle başetme yolları ile ilgilidir.

TAMAMINI İNDİRİN 
 • Twitter Clean

© 2015  TARIK TUNCAY. www.tariktuncay.org - Sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now