top of page

Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması


Yaşlılık alanında çalışan veya uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin, uzmanlarının veya akademisyenlerinin yetkinliğinin ölçülmesini mümkün kılan bu ölçeği, Prof.Dr. Veli Duyan ile birlikte Türkçe sosyal hizmet literatürüne kazandırdık. Ölçek Türk toplumu için geçerli ve güvenilirdir.

Ölçeğin kullanımı ile ilgili sorularınız için benimle bağlantı kurabilirsiniz. Makalenin ve Ölçeğin linkleri aşağıda yer almaktadır:

Giriş: Bu çalışma Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği’nin geçerliğini ve güvenirliğini bir grup üniversite öğrencisi üzerinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem ve Gereç: Ölçeğin güvenirliği ve geçerliğinin belirlenmesi için Türkçe formu, Adnan Menderes, Ankara, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri sosyal hizmet bölümlerinin son sınıfta okuyan 196 öğrenciye uygulandı. Araştırma kapsamına evrenden seçkisiz olarak alınan son sınıf öğrencilerinin 108’i (%55,1) kadın, 88’i (%44,9) erkektir. Öğrencilerin yaş ortalaması 23,24 (1,66) olup, yaşları 21 ile 31 arasında değişmektedir.

Bulgular: Yüz doksan altı üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri değerler alt ölçeği için 0.885, değerlendirme alt ölçeği için 0.889, müdahale alt ölçeği için 0.900, hizmet alt ölçeği için 0.929 ve geriatrik sosyal hizmet yetkinlik ölçeğinin tamamı için 0.966 olarak belirlendi. Geçerlik için yapılan temel bileşenler analizi sonuçları, ölçeğin dört boyutu olduğunu; değerlerle, değerlendirmeyle, müdahaleyle ve hizmetle ilgili faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranının sırasıyla %45.067, %56.352, %53.252, %61.238 ve toplamda %59.27 olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Bir grup üniversite öğrencisi ile yapılan bu çalışma Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği’nin Türk toplumu geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Geriatrik sosyal hizmet, yetkinlik, yaşlılık, geçerlik ve güvenirlik

Popüler
Yeni
Arsiv
Etiketler
Beni takip edin
  • Twitter Basic Square
bottom of page